Kani ka ʻAoʻū!

0
86

Read this article in English

Photo: J. Hauʻoli Lorenzo-Elarco

Na J. Hauʻoli Lorenzo-Elarco

No ke kapa inoa ʻana i nā mea ola o Papahānaumokuākea

Mau ka ʻike ʻia ʻana o nā mea ola Hawaiʻi hou loa, keu ma ke Kiahoʻomanaʻo Kai Aupuni ʻo Papahānaumokuākea. Ke ʻike ʻia, kapa ʻia aku ma ke kuanaʻike haole, me ke kapa ʻole ʻana ma kekahi inoa Hawaiʻi. Inā ʻaʻohe komo iki ke Kanaka Hawaiʻi i ka hana kapa inoa Hawaiʻi ʻana, e koe mai kekahi wā e ʻoi loa aʻe ana ka heluna o nā mea ola ʻāpaʻakuma inoa Hawaiʻi ʻole ma mua o nā mea ola inoa Hawaiʻi. Inā pēlā, ma ke ʻano hea e hōʻoia ʻia ai he pilina ʻohana me ia mau mea ola hou ma kā kākou ʻōlelo Hawaiʻi ponoʻī?

I kiaʻi ʻia ai kekahi ʻano pilina me Papahānaumokuākea a me nā mea ola o laila, ʻauamo ka Nomenclature Hui i ke kuleana kapa inoa mea ola hou. He lalo kōmike ia hui o ka Papahānaumokuākea Native Hawaiian Cultural Working Group. Lako pono ia hui i ka ʻike akamai o nā kūpuna, nā kumu aʻo ʻōlelo Hawaiʻi, nā loea mālama ʻike Hawaiʻi, nā kahu maluō, a me nā akeakamai ʻimi naʻauao. A hiki i kēia, ua kapa inoa Hawaiʻi ʻia he 57 mau mea—23 koʻa, 20 limu, 12 manu, hoʻokahi lāʻau, a hoʻokahi iʻa. Eia ke hoʻolaha ʻia nei kekahi mau inoa hou. E puana aʻe kākou a paʻa he pilina aloha.

No kekahi mau limu. Mai ka wēlau i hua aʻe ai ka huawēlau (Leptofauchea huawelau). Ulu nuʻa a hili ka nuʻahilihili (Halopeltis nuahilihilia). Ulu ʻānuʻunuʻu a luaʻehu ka ʻānunuʻuluaʻehu (Anunuuluaehu liula). Hānau ka ʻamaʻumaʻukai (Gloiocladia amaumaukai), kiaʻi ʻia e ka ʻamaʻu noho i uka. Moekahi like ka laukuamoʻo (Gloiocladia laukuamoo), ke kua o ka moʻo kāula, a me ka iwikuamoʻo o ke kanaka.

Mai ka palihoa (Telespiza ultima, Nīhoa Finch) pūnana i ka pali kū pākū o Nīhoa a i ke koloa pōhaka (Anas laysanesis, Laysan Duck) kakā i ke ahuʻawakua (Cyperus pennatiformis var. bryanii, Bryan’s Flatsedge) o Kamole, a mai ka iʻa kū i ka ʻīliohāhā (Ulva iliohaha) o ke kai kohola a luʻu loa aku i ka pūnonomāewa (Gibsmithia punonomaewa) o ke kai hohonu, he hoʻomanaʻo mau nā inoa Hawaiʻi o nā mea ola ʻāpaʻakuma a ʻōiwi hoʻi no ka pono o Papahānaumokuākea.