Ka Wai Ola

E nā hoa makamaka o neia nūpepa, Ka Wai Ola o OHA. Ua lohe anei ‘oukou e pili ana i kekahi hui ‘ekalesia ‘ōlelo Hawai‘i hou ma O‘ahu? Mai ka ho‘omaka ‘ana ā i ka pau ‘ana, ‘ōlelo makuahine wale nō nā hoahānau. ‘O Iulai nei ka piha makahiki ho‘okahi o ia hui. No laila, he kamaiki nō paha kēia ‘ano ‘ekalesia ‘ōlelo Hawai‘i ma muli o Ka Makua Mau Loa, Ke Alaula o ka Mālamalama, Ka Hale Ho‘āno o ke Akua, Lanakila, a me nā hale pule ‘ohana. ‘O ka mea ‘ōko‘a paha o ia hui, ‘ōlelo Hawai‘i ka nui o nā kānaka e hiki mai.

Photo: Attendees
Nani nō ka Sabati me ka hui hālāwai. – Ki‘i: Kalani Akana

Ua kapa ‘ia kēia hui ‘ana he “hālāwai.” Ua ho‘omaka ‘ia ka hui hālāwai ma ka luakini ‘o Kawaiaha‘o e nā kiakona ‘ekolu ‘o Kaipo Kanahele, Ipo a me Keola Wong me ke kāko‘o o ke kahu. Ho‘omaka ka hālāwai ma ka hola ‘elima a pau ma ka hola ‘eono. Eia kekahi hou, hui ka hālāwai Sabati ma nā Lāpule ‘elua a me ka ‘ehā wale nō. ‘O ka haipule ma‘a mau ka Pule a ka Haku, pule Lanakila, pule Kahikolu, a me ka pule ho‘oku‘u. Koho ‘ia kekahi mokuna o ka paipala a ‘ōlelo pūwalu nā kānaka i ua mokuna, e la‘a Mataio Mokuna 6 mai ke po‘o a ka hi‘u -34 paukū nō kēlā. He leo alaka‘i no ka heluhelu ‘ana i ka mokuna. Ia‘u nei, wikiwiki ka heluhelu ‘ana a papauaho, a pono au a ho‘omaha a heluhelu hou. Kohu mea lā he ho‘oikaika kino ka hana. ‘O ka pololei, he mea ho‘oikaika ‘uhane kēia heluhelu papaila. A laila ha‘i ‘euanelio kekahi kanaka e pili ana i ka mokuna: wehewehe ‘o ia i kekahi mau paukū a i ‘ole ha‘i wale ‘o ia i kona mana‘o o ka mokuna. He mea nani nō ka launa pū o nā hoahānau. Nani nō ka Sabati me ka hui hālāwai!

Koe nā hale pule Ni‘ihau ‘elua ma Kaua‘i a ma Ni‘ihau nō ho‘i, ‘a‘ole au e ‘ike i kekahi hui hālāwai ma nā mokupuni ‘ē a‘e. Mau nō paha ma Hālawa, Moloka‘i ma Hāna paha? E leka mai e pili ana i ka hana haipule ma kou hale pule i ‘ike kākou, ma hea e lohe a e ‘ōlelo ‘ia ai ka ‘ōlelo makuahine.