Kapukaki-Rally

Photo: Congressman Kai Kahele speaks out against the Navy’s Red Hill fuel storage tanks