Kaulahulu2

Ki‘i 2: Ke kanaka e ho‘opa‘a ana i ka ihe me ka huhui kaula hulu e like me kā Matthison i kākau ai. Mahalo: Trustees of the British Museum.
Kaulahulu